กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว
ปลัดเทศบาล


 
พันจ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


ส.อ.สามารถ พรมฮวด
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวฌาชิณีย์ ทองไพรวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


พ.จ.อ.อำนวย เปียจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวารุณี ธรรมศิลป์
ผช.จนท.ทะเทียน