หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  เทศบาลตำบลเนินขาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เทศบาลตำบลเนินขาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 0-5694-6345 ต่อ 11 - 18
โทรสาร : 0-5694-6346
 
 . . .วิสัยทัศน์ ทต.เนินขาม : : เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี. . .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท [ 24 เม.ย. 2560 ]   
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25 [ 23 เม.ย. 2560 ]   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค [ 18 เม.ย. 2560 ]   
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 14 เม.ย. 2560 ]   
งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 13 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน" [ 12 เม.ย. 2560 ]   
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท [ 11 เม.ย. 2560 ]   
   
 
   
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
   
 
อบต.เขาท่าพระ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมตำบลเขาท่าพระ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศสำเนาการดำเนินการไตรมาส 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ค่านิยม 12 ประการของคนไทย [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ จากสะพานปูนกลางทุ่ง ถึงบ้านนา [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ จากบ้านนายเสาร์ ปลื้มอาลัย ถึ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บางขุด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายถนนชลประทาน ถึงบ้านนายบุญธ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAISENKO [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกร [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ในงานโครงการสืบสานประเพ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลเที่ยงแท้ จำนว [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เที่ยงแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุดลอกคูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเที่ยงแท้ จำนว [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท เทศบาลตำบลไหนต้องการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น บ้างครับ (26 พ.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังไก่เถื่อน สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.กุดจอก สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
 
 
 
 
   
 
ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 728  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 697  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 874  ตอบ 3  
 
 
 
 
       

ผ้าทอม่วงงามไหมไทย  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินขาม พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร