กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  เทศบาลตำบลเนินขาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เทศบาลตำบลเนินขาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 0-5694-6345 ต่อ 11 - 18
โทรสาร : 0-5694-6346
 
 . . .วิสัยทัศน์ ทต.เนินขาม : : เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี. . .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท [ 24 เม.ย. 2560 ]   
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25 [ 23 เม.ย. 2560 ]   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค [ 18 เม.ย. 2560 ]   
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 14 เม.ย. 2560 ]   
งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 13 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน" [ 12 เม.ย. 2560 ]   
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท [ 11 เม.ย. 2560 ]   
   
 
   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3349-3419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว552  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3273-3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) กพส. มท 0810.6/ว526  [ 8 ก.พ. 2562 ]
   
 
 
 
 
   
 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์งาม สายบ้า [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาสเทสบาลตำบลนางลือ เรื่องจ้างเหมาจัดทำป้ายขอเชิญชวนชาวชัยนาทลงคะแนน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 11 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 5 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ สายริ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 11 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.มะขามเฒ่า ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัีดจ้าง หมู่ที่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ไพรนกยูง โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรการสานตะกร้า [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.นางลือ ประกาศเทศเทศบาลตำบลนางลือ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 8 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์การปิดประกาศเกี่ยวกับการเ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.โพงาม ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขเดือนห้า ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริม [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนล [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาสเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ธรรมามูล ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบ สขร ๑ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.สุขเดือนห้า สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว รับโอน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
 
 
 
 
 
   
 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 687  ตอบ 3  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 485  ตอบ 0  
ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (2 ต.ค. 2559)    อ่าน 507  ตอบ 0  
 
 
 
 
       

ผ้าทอม่วงงามไหมไทย  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินขาม พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร